Počet položek: 0 0,00 CZK
instalomat.cz __ vodoinstalační materiál
PRODEJ INSTALAČNÍHO MATERIÁLU PRO STAVBU DOMU

Zpracování osobních údajů

 

GDPR

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

správce údajů             TOPENÍ-INSTALACE s.r.o.

IČ:                               292 01 951

sídlo:                           U Sokolovny 100, Moravské Knínice, 664 34

web:                            www.instalomat.cz

pověřená osoba pro správu osobních údajů: František Stehno

(dále jen „pověřená osoba“)

1. KDO JSME A PROČ ZPRACOVÁVÁME VAŠE ÚDAJE?

Jsme společnost TOPENÍ-INSTALACE s.r.o., naším předmětem činnosti je velkoobchod materiálem voda, topení a plyn. Ochrana osobních údajů je pro nás důležitá, proto vždy postupujeme v souladu s právními předpisy a osvědčenými mezinárodními standardy.

Zpracováváme osobní údajů na základě smlouvy: Na základě toho zpracováváme vaše osobní údaje a v případě, že je-li to nutné i údaje dalších dotčených osob. Bez zpracování těchto údajů vám nemůžeme naše služby nabídnout ani poskytnout. Proto se v tomto případě nevyžaduje ke zpracování údajů váš zvláštní souhlas.

Zpracování osobních údajů na základě oprávněných zájmů: Dalším základem pro zpracování osobních údajů je ochrana vašich či našich práv a zájmů nebo zájmů dalších osob. Pod tento základ spadají následující operace:

 • zlepšování služeb;
 • určení, obhajoba a vymáhání práv;
 • ochrana majetku a osob;
 • interní funkce nezbytné pro naši činnost
 • audit, controlling, provoz IT, účetní a daňová evidence, administrativa atp.).

Proti zpracování založenému na oprávněných zájmech je možné podat námitku, kterou přezkoumáme, a zhodnotíme, zda dané zpracování splňuje požadavky předpisů. Více o svých právech naleznete dále v tomto dokumentu.

Zpracování osobních údajů na základě právních povinností: Právní předpisy nám v některých případech ukládají povinnost vaše osobní údaje zpracovávat. Jde zejména o zpracování za účelem:

 • uchování a archivace údajů dle zákonných požadavků (účetní a daňové předpisy, archivnictví aj.)
 • plnění dalších právních povinností (např. při zpracování informací v daňové, účetní nebo jiné administrativní oblasti)
 • ochrana majetku a veřejného zdraví.

Zpracování osobních údajů na základě zákonných důvodů: Plnění úkolů veřejného zájmu.

Zpracování osobních údajů se souhlase subjektu údajů:  Pokud nemáme ke zpracování jiný právní základ (viz výše), provádíme ho s vaším souhlasem. Poskytnutí takového souhlasu je dobrovolné. Souhlas se zpracováním lze kdykoli odvolat. Na předchozí zpracování ale nemá odvolání souhlasu vliv.

 

S vaším souhlasem můžeme zpracovávat údaje pro tyto účely:

 • Poskytování služby
 • Zpracování údajů zvláštní kategorie 

2. Zpracovávané údaje

Zpracováváme údaje, které potřebujeme k výkonu naší činnosti. Jedná se o všechny údaje, které jsou nezbytné pro poskytování obchodní činnosti. Tam, kde je to nezbytné, zpracováváme osobní údaje dalších osob.

Zpracováváme vaše identifikační, popisné a kontaktní údaje.

Kategorie zpracovávaných údajů:

 • identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu);
 • kontaktní údaje (např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace);
 • údaje týkající se naší komunikace včetně telefonické komunikace
 • transakční údaje (veškeré platby, výplaty plnění, včetně příslušných platebních informací);

3. Získávání údajů

Osobní údaje získáváme:

 • Přímo od Vás;
 • Z vlastní činnosti;
 • Od jiných osob (správců), pokud je to nezbytné pro uzavření obchodu;

4. Předávání údajů

Osobní údaje mohou vedle správce, jeho zaměstnanců a osob pro něj činných zpracovávat také smluvní zpracovatelé nebo další správci, kteří se podílejí na zajištění našich služeb. Jedná se zejm. o tyto kategorie Správců / Zpracovatelů např. pojišťovny, správci IT systémů (dodavatelé SW aplikací - mají možnost se k OÚ dostat), exekutoři, úřady státní správy.

Další kategorie subjektů, kterým mohou být údaje předány: Pokud k tomu mají zákonem daný důvod, mohou získat přístup k osobním údajům i další třetí strany (např. policie a jiné orgány veřejné moci).

Mlčenlivost: Veškeré osoby, které s námi spolupracují a které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvních povinností, jsou vázány mlčenlivostí a dodržují dostatečné standardy zabezpečení vašich údajů.

6. Práce s údaji

Zpracování provádíme manuálně i automaticky pomocí různých aplikací a softwaru.

 

7. Uchování osobních údajů

Doba uchování a archivace osobních údajů je závislá na několika faktorech, které se uplatní podle konkrétní situace, ve které jsou osobní údaje zpracovávány. Společnost TOPENÍ-INSTALACE s.r.o. se řídí dokumentem - Spisová služba, archivace a skartace dokumentu. Po skončení poskytnutí péče se osobní údaje dále zpracovávají z důvodu ochrany našich nebo vašich práv a zájmů a to po dobu nezbytně nutnou k jejich zajištění nebo výkonu. Lhůty se mohou lišit podle druhu zpracování osobního údaje nebo práva, kterého se údaje týkají. V případě některých dokumentů jsme povinní údaje, které jsou v nich obsažené, uchovávat ve lhůtách stanovených podle obecně závazných právních předpisů (zejm. v oblasti účetnictví, daní, pracovněprávní nebo archivnictví).

V případě udělení souhlasu probíhá zpracování do odvolání souhlasu, není-li přímo u souhlasu uvedeno jinak. Souhlas můžete kdykoli odvolat a tím zpracování ukončit.

8. VAŠE PRÁVA

Ve vztahu ke zpracování vašich osobních údajů můžete využít následující práva:

Právo na informace

Máte právo obdržet informace před zpracováním i během zpracování na vaši žádost. Na žádost vám sdělíme, zda vaše osobní údaje zpracováváme, a dále, pokud o to požádáte, informace o účelech, kategoriích údajů, příjemcích (kategoriích), době uchování (kritériích), vašich právech včetně možnosti se obrátit na dozorový úřad, zdrojích údajů (pokud nepocházejí od vás), automatizovaném individuálním rozhodování a předávání do třetí země nebo mezinárodní organizace (vhodných zárukách).

Právo na přístup

Kromě informací o zpracování máte právo na kopii údajů, které jsou o vás zpracovávány.

Právo na opravu

Správce by měl zpracovávat přesné údaje, při zjištění nesprávnosti údajů máte právo na opravu.

Právo na výmaz („být zapomenut“)

Máte právo na vymazání svých údajů, ale jen tehdy pokud netrvá jiný právem uznaný důvod pro zpracování, který správce může použít (včetně ochrany svých oprávněných zájmů a práv).

Portabilita

Máte právo obdržet zpracovávané údaje, které se zpracovávají na základě souhlasu nebo na základě uzavření nebo plnění smlouvy a které jste sami poskytli nebo které přímo vyplývají z vaší činnosti, ve strojově čitelném formátu. Platí jen pro automatizovaně zpracovávané údaje.

Právo vznést námitku

Platí pro případy zpracování z důvodu veřejného zájmu, který správce zastává, nebo jeho vlastního oprávněného zájmu, včetně přímého marketingu. Máte právo vznést proti takovém zpracování námitku a správce má povinnost takové zpracování posoudit z hlediska splnění všech pravidel podle předpisů. V případě přímého marketingu takové zpracování po vznesení námitky vždy zastaví.

Právo na odvolání souhlasu

V případě zpracování založeného na vašem souhlasu můžete souhlas kdykoli odvolat, a to pomocí emailu.

Právo na omezení

Máte právo na omezení zpracování svých údajů, pokud popíráte přesnost údajů, a to do doby, než správce přesnost ověří údaje nejsou potřeba pro účely zpracování, avšak požadujete jejich zpracování pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků jste vznesli námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad vašimi oprávněnými zájmy zpracování údajů bylo protiprávní a požadujete namísto výmazu údajů jen omezení jejich zpracování.

Automatizované individuální rozhodování

V případě, kdy dochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování, které pro vás má podstatné důsledky (např. by vedlo k neuzavření smlouvy, k zamítnutí výplaty plnění, změně podmínek sjednané služby apod.) máte právo nechat takové rozhodnutí přezkoumat, vyjádřit se k němu a případně ho napadnout.

Právo obrátit se na dohled, soud

Můžete se obrátit na dohledový úřad (Úřad na ochranu osobních údajů) nebo soud.

 

Jak můžete svá práva uplatnit?

Kontaktováním naší pověřené osoby pro ochranu osobních údajů společnosti

 

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace